Gerd De Ley

Gerd De Ley

Een avondje Carmiggelt

PROFIEL

GerdDeLey:
Auteur,acteur,bloemlezer,theaterproducent.
Speeldemeeinveletheaterproducties(o.m.bijHetVolk(Haarlem),FakkelteaterenvooralPaljasProdukties)enindiversetelevisiefeuilletons(recentin"KinderenvanDewindt",rolvanAndré,deboekhouder).
Hijleidtsinds1975heteigenniet-gesubsidieerdeberoepsgezelschap:PaljasProdukties.
Hijschreeftheater,poëzie,aforismenenessaysensteldemeerdan240bundelsamenmetmodernecitatenenaforismenenspreekwoordenuitdehelewereld.WerkenvanhemwerdgepubliceerdinNederland,Amerika,EngelandenChina.


NL/EN


FORMULES

Tebespreken


ONDERWERPEN

HETAFORISMEINDEMODERNELITERATUUR
Eenlichtvoetigebenaderingvanditkortegenre,gelardeerdmetvelevoorbeelden

EENAVONDJE(of:NAMIDDAGJE)CARMIGGELT
GespeeldevolkseenmindervolksefigurenuithetwerkvanSimonCarmiggelt,aaneengepraatmetveleanekdotesoverdeauteur.


Cultuur/literatuur

Gesproken talen: Moedertaal