Stan Lauryssens

Stan Lauryssens

PROFIEL

Journalist/meester-oplichter/kunsthandelaar/gevangenisklant/bestsellerauteurFORMULE

1,5uur


ONDERWERP

StanLauryssens,de‘Aantwaarpsefiguurvan2006’(geboren1946,Antwerpen),woondezevenjaarinBarcelonaenzevenjaarinLonden.Zevenvettegevolgddoorzevenmagerejaren.HijschrijftinAntwerpen.

AlsjongverslaggeverreisdehijdewereldrondeninterviewdeHaroldRobbins,Konsalik,CatherineCookson,wereldreizigerThorHeyerdahldieeenOscarwonvoorzijnfilmoverKon-Tiki,kunstenaarsalsAndyWarholenKarelAppel.HijsliepineenhangmatinhetoerwoudvanBraziliëenmaakteindeAmazonejachtopkrokodillen.InDuitlandsprakhijmetdeoverlevendenuitdebunkervanAdolfHitlerinBerlijn,ondermeerSS-lijfwachtOttoGünschediehetlichaamvandeFührerverbranddeineenbomkrater,...

HijwerktevooreenbeleggingsmaatschappijenverkochtVlaamsemiddenstandersgrondinAmerikadienietbestond,diamantdiegeendiamantwasen“kunst”diekunst-van-mijn-klotenwas.Niemandmaaktezichdaardrukover,wantkunstiswaardwatdegekervoorgeeft.

ToenStanLauryssensnaeenverblijfindegevangenisvandeBegijnenstraatinSpanjeonderdook,werdhijdebuurmanvanSalvadorDalí.HijleerdedegoedeenvooraldekwadekantenkennenvandesurrealistischekunstenaarenschreefhieroverDalíenikdatdoorRoom9EntertainmentinHollywoodwordtverfilmd.VoorderolvanDalíwordtAlPacinogenoemd.

StanLauryssenswerdbijverstekveroordeeldtoteengevangenisstrafvantweejaar.ZijnaanvaringmetdepolitieenhetgerechtindeBegijnenstraatenindriegevangenisseninSpanje—Interpolvroegzijnuitlevering—stopthijvandaaginzijnthrillers,dieallemaalbestsellerszijn.Hijweetwaaroverhijschrijft:hijwerdzelfhonderdenurenondervraagddoordegerechtelijkepolitieensecretosvandeGuardiaCivil,sliepmaandenlanginééncelmetmoordenaarsenRussischemafioskienkentenkelevandeberoemdstegevangenissenbetervanbinnendanvanbuiten.

Zwartesneeuw,deeerstethrillervanStanLauryssens,bekroondmetdeHerculePoirot-prijsvoorhetspannendsteboekvanhetjaar,isdeeersteafleveringvaneenreeksbloedstollendemisdaadromansmetspeurdersvandeAntwerpsemoordbrigadeindehoofdrol.DaarnavolgdenDodelijken,Roderozen,DoderdandoodenBloterdanbloot.Inseptember2006verschijntGeentijdvoortranen.

AlsLauryssensweetwaaroverhijschrijft,danweethijookwaaroverhijspreekt.


Gesproken talen: Moedertaal